Nasze kujawsko-pomorskie

Województwo kujawsko-pomorskie zostało utworzone w 1999 roku na obszarach, które poszczycić się mogą długą i ciekawą historią. Składają się na nią dzieje kilku odrębnych krain historycznych – Kujaw, Krajny, Pałuk, ziemi dobrzyńskiej i chełmińskiej oraz południowych rejonów Pomorza Gdańskiego, określanych współcześnie jako Bory Tucholskie i Kociewie. Jest to jednocześnie historia różnych grup etnicznych i narodowości zamieszkujących w przeszłości obszar województwa – obok ludności polskiej żyli tu również m.in. Niemcy, Żydzi, Szkoci, Rosjanie i Holendrzy, którzy pozostawili po sobie ślady odnajdywane współcześnie przez historyków, językoznawców i badaczy kultury.

Bogata różnorodność dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu kujawsko-pomorskiego jest wyrazem jego dawnego pogranicznego charakteru – obszar obecnego województwa kujawsko-pomorskiego przedzielony był w średniowieczu granicą między Królestwem Polskim a państwem krzyżackim. Z kolei od końca XVIII w. do 1918 r. terytorium to podzielone było między dwóch zaborców – Prusy i carską Rosję. Dopiero odrodzenie niepodległej Polski w XX wieku przyniosło ze sobą możliwość zintegrowania całego regionu i zatarcia cywilizacyjnych różnic między obszarami należącymi w XIX w. do dwóch bardzo różniących się państw.

Poznaniu przeszłości obszarów wchodzących obecnie w skład województwa kujawsko-pomorskiego służyć mają materiały zebrane na niniejszym portalu. Znalazły się tu przede wszystkim teksty pisane przez zawodowych historyków, którzy w bardzo treściwy sposób starali się przedstawić losy całego regionu w poszczególnych epokach, ukazując je przez pryzmat zachodzących wydarzeń, funkcjonujących podziałów terytorialnych, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, a także zajmujących ciekawostek. Dużo miejsca poświęcono postaciom, zarówno tym wywodzącym się z regionu, które zasłynęły w szerokim świecie, jak i pochodzącym z zewnątrz, ale szczególnie istotnym dla lokalnych dziejów. Całości dopełniają teksty źródłowe oraz liczne ilustracje – fotografie zabytkowych obiektów, reprodukcje dawnych pocztówek, zdjęć i obrazów przedstawiających miejscowości i osoby z całego regionu. Dobrano je starannie ze zbiorów muzeów, bibliotek i prywatnych kolekcji z obszaru całego województwa, tak by w miarę możliwości ukazać choć w najmniejszym świetle fragmenty losów nawet niewielkich wybranych lokalnych społeczności.

Prezentowane materiały są tylko namiastką wiedzy o historii regionu, można jednak mieć nadzieję, że zachęcą użytkowników do dalszego poznawania dziejów rodzinnej miejscowości, najbliższej okolicy, własnego powiatu i naszego wspólnego województwa kujawsko-pomorskiego.

Michał Targowski