Nasze kujawsko-pomorskie

Dzieje Najnowsze Osoby

Czytaj więcej...
Leon Barciszewski
Urodził się 10 maja 1883 r. we wsi Tulce (Wielkopolska). Po wydaleniu z gimnazjum za szerzenie idei patriotycznych odbył przymusową służbę w wojsku pruskim. Następnie wyemigrował do Berlina, gdzie pracował jako ślusarz i z zaangażowaniem działał w polskich organizacjach, m.in. w Związku Towarzystw Polskich w Berlinie, którego został prezesem. Był pomysłodawcą, założycielem i dziennikarzem „Dziennika Berlińskiego” – polskojęzycznego czasopisma skierowanego do Polaków żyjących na terenie Niemiec. Po zakończeniu I wojny światowej zaangażował się w prace związane z reemigracją Polaków z Rzeszy. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został pracownikiem polskiej służby dyplomatycznej - w 1924 r. objął m.in. funkcję konsula w Essen.

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Ludwik Kolankowski
Urodził się 21 czerwca 1882 r. w miejscowości Pniów koło Stanisławowa w zaborze austriackim. Po ukończeniu gimnazjum w Stanisławowie studiował historię we Lwowie. W 1906 r. obronił pracę doktorską Kandydatura Jana Albrechta Hohenzollerna na biskupstwo płockie (1522-1523). Tematyka dziejów nowożytnych stała się później jego specjalnością. Związał się następnie z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie w 1913 r. habilitował się na podstawie pracy Zygmunt August wielki książę Litwy do 1548. Po odzyskaniu niepodległości pracował początkowo w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Następnie organizował polską administrację na, przejętych od niemieckiej komendantury Ober-Ostu, Kresach Wschodnich.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Stefan Łaszewski
Urodził się 8 stycznia 1862 r. w Brąchnówku koło Torunia w rodzinie ziemiańskiej. Uczył się w progimnazjum biskupim w Pelplinie, skąd następnie w 1879 r. przeniósł się do gimnazjum w Chełmnie. Działał tam w towarzystwach filomackich „Zan” i „Mickiewicz”. W latach 1888-1886 studiował prawo na uniwersytetach we Wrocławiu, Berlinie i Lipsku. Na tej ostatniej uczelni uzyskał w 1886 r. stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego i prawa kanonicznego. Po studiach podjął pracę w aparacie sądowym na Pomorzu (Sopot, Elbląg, Gdańsk, Kwidzyn, Wejherowo). Od 1892 r. mieszkał w Grudziądzu. Tam oprócz pracy zawodowej działał w polskich organizacjach społecznych i gospodarczych, m.in. w latach 1899-1919 był dyrektorem Banku Ludowego. Należał do Towarzystwa Przemysłowców Polskich, Towarzystwa Przyjaciół Nauk Prus Królewskich, Towarzystwa Przyjaciół Kaszub, Towarzystwa Naukowego w Toruniu (TNT).

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Władysław Raczkiewicz
Nazywany jest człowiekiem Wielkiego Pomorza – był ostatnim wojewodą pomorskim w Drugiej Rzeczypospolitej. Za jego rządów, w 1938 r., województwo pomorskie – ze stolicą w Toruniu - powiększono o obszar wschodnich i zachodnich Kujaw oraz ziemię dobrzyńską. Do historii przeszedł przede wszystkim jako pierwszy prezydent emigracyjnego rządu polskiego, powstałego po wybuchu drugiej wojny światowej. Raczkiewicz nie był związany rodzinnie z regionem kujawsko-pomorskim. Urodził się bowiem w odległej Gruzji w Kutaisi 28 stycznia 1885 r. Nie było to niczym nadzwyczajnym. Pod koniec XIX wieku wielu Polaków z zaboru rosyjskiego podejmowało pracę na terytorium całego imperium carskiego lub otrzymywało nakaz przymusowego osiedlenia się z dala od ziem polskich. W przypadku rodziny Raczkiewiczów w grę wchodził właśnie ten ostatni przypadek.

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Tadeusz Reichstein
Urodził się 20 lipca 1897 r. we Włocławku w zasymilowanej rodzinie żydowskiej Izraela (Izydora) Reichsteina, inżyniera chemika, oraz Gustawy z d. Brokman, pochodzącej z rodziny prowadzącej we Włocławku tartak. Rodzice przyszłego naukowca czuli się Polakami - nadali synowi polskie imię, do końca życia zachowali także polskie paszporty. Rodzina Reichsteinów wkrótce po narodzinach Tadeusza przeniosła się do Kijowa, skąd już w 1905 r. wyjechała na stałe do Szwajcarii. Przebywając w Zurychu Tadeusz Reichstein ukończył szkołę średnią oraz w 1920 r. Wydział Chemii Politechniki Federalnej. Cztery lata później na tej samej uczelni doktoryzował się. W następnych latach pracując w przemyśle wyspecjalizował się w zakresie chemii organicznej.

 

Czytaj więcej...