Nasze kujawsko-pomorskie

Bory Tucholskie. fot. A. Hermann
Bory Tucholskie. fot. A. Hermann

Są największym kompleksem leśnym Polski północnej. Dominują formy polodowcowe, pagóry moren czołowych, rozległe równiny sandrowe oraz rynny polodowcowe. Urozmaiceniem są liczne rzeki, w tym Brda i Wda oraz jeziora, z których największe to: Kołębie, Radodzież, Steklin, Wielkie Cekcyńskie, Bysławskie, Ostrowite i zbiornik zaporowy na Wdzie. Występują tu wszystkie główne typy siedliskowe lasu właściwe dla obszarów nizinnych.

W Borach Tucholskich najwięcej jest siedlisk borowych (ponad 90%), wśród nich zwłaszcza boru świeżego (67%), boru mieszanego świeżego (16,4%) i boru suchego (7,8%). Rosnące w tych warunkach lasy zdominowane są przez jednogatunkowe drzewostany sosnowe (ponad 95%), ze sporadyczną domieszką brzozy. Występuje tu zróżnicowanie roślinności runa. O dużych walorach przyrodniczych tego obszaru świadczy duża ilość form ochrony przyrody - 14 rezerwatów przyrody, 3 parki krajobrazowe, 3 obszary chronionego krajobrazu, około 300 pomników przyrody i liczne stanowiska chronionych gatunków roślin i zwierząt. Ponad 65% powierzchni Borów Tucholskich zajmują drzewostany nieprzekraczające 60 lat. Oprócz funkcji ekologicznych i produkcyjnych lasy te spełniają znaczące funkcje edukacyjne, turystyczne i rekreacyjne. Znajduje się tu wiele obiektów i urządzeń służących rekreacji i edukacji ekologicznej, w tym kilkanaście ścieżek dydaktycznych i ośrodek edukacji w Woziwodzie.

R.G.