Nasze kujawsko-pomorskie

Obszary NATURA 2000

Czytaj więcej...
Kościół w Śliwicach. fot W. Bykowski
Przedmiotem ochrony jest strych kościoła p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej położonego w gminnej miejscowości Śliwice (powiat tucholski). Zlokalizowany w centrum wsi kościół pochodzi z r. 1830 r. Wieś położona jest na obszarze Borów Tucholskich 16 km na południowy wschód od Czerska. Charakterystycznym elementem rzeźby tego terenu są liczne jeziora rynnowe i wytopiskowe oraz obszary wydmowe. Typową jednostkę morfologiczną tworzą sandry jako efekt akumulacyjnej działalności wód lodowcowych. Na obszarze gminy dominują grunty leśne stanowiące ponad 65% ogółu powierzchni.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Mszar Płociczno. fot. A. Hermann
Mszar Płociczno jest obszarem torfowiskowo-leśnym. Leży w kompleksie sandru w mezoregionie Równiny Urszulewskiej. Torfowisko mszarne ma charakter kształtującego się, ubogiego gatunkowo torfowiska wysokiego i przejściowego. Występują tu też fragmenty mechowisk. Mszar tworzy około 70-centymetrowy pokład torfu na ponad 6-metrowych osadach gytii wapiennej. W części zachodniej torfowiska dominuje Ledo-Sphagnetum oraz Vaccinio-Betuletum pubescentis z łanami Lycopodium annotinum, a we wschodniej, m.in. podmokłe mszary i mechowiska z Carex chordorrhiza, Helodium blandowii i Sphagnum warnstorfii.


Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Ostoja Brodnicka. fot. A. Hermann

Ostoja Brodnicka obejmuje silnie zróżnicowane tereny krajobrazu młodoglacjalnego z licznymi jeziorami i torfowiskami oraz nielicznymi rzekami. Wykształciły się tutaj rozmaite formy rzeźby terenu - pagórkowata lub pofalowana wysoczyzna morenowa, płaskie lub faliste powierzchnie sandru, wzgórza kemowe, wcięte w powierzchnie sandru rynny subglacjalne, obniżenia wytopiskowe itp. Teren w znacznym stopniu jest pokryty lasami. Jeziora cechują się z reguły czystą wodą, powierzchnią powyżej 100 ha i znaczną głębokością - nawet do około 40 m. Dominują akweny eutroficzne,  spotyka się także jeziora mezotroficzne i dystroficzne.


Czytaj więcej...

Obszar znajduje się na terenie Kujaw, historycznej dzielnicy Polski. Według regionalizacji fizycznogeograficznej Kondrackiego jest to makroregion Pojezierza Wielkopolskiego i mezoregion Pojezierza Kujawskiego. Pod względem geobotanicznym jest to Poddział Wielkich Dolin, kraina Wielkopolsko-Kujawska, Okręg Kujawski. Obszar Kujaw należy do terenów o najniższej rocznej sumie opadów w Polsce. W latach 1981-1990 średnia roczna suma opadów wynosiła 498 mm przy dość wysokiej średniej rocznej temperaturze powietrza 8,3oC. Słone łąki leżą na dnie doliny rzeki Zgłowiączki, na kilku jej odcinkach w rejonie wsi: Czamaninek, Janiszewskie Dęby, Chrustowo, Janiszewek, Janiszewo i Zgłowiączka.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Rezerwat Stary Zagaj. fot. A. Hermann
Obszar obejmuje brzeżny i najbardziej żyzny fragment dużego kompleksu leśnego na południe od Skępego. Położony jest po wschodniej stronie niewielkiego cieku - dopływu Mieni. Dominuje w nim drzewostan liściasty porastający silnie pofałdowany, morenowy teren i pociętą wąwozami nadrzeczną skarpę. Duże zróżnicowanie siedliskowe przyczyniło się do rozwoju na tym niewielkim obszarze aż siedmiu zespołów leśnych: olsu porzeczkowego, łęgu olszow-jesionowego, łęgu wiązowo-jesionowego, formy niżowej podgórskiego łęgu jesionowego, grądu subkontynentalnego, dąbrowy świetlistej i subborealnego boru mieszanego w odmianie sarmackiej.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Włocławska Dolina Wisły. fot. A. Hermann

Obszar zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części Kotliny Toruńskiej, a częściowo w Pradolinie Toruńsko- Eberswaldzkiej. Jest to około 30 km odcinek doliny Wisły (od 647,75 do 704 km biegu rzeki) między tamą we Włocławku a miejscowością Nieszawa. Teren obejmuje koryto rzeki oraz terasę zalewową wraz z otaczającym obszarem, z lokalnie występującymi stromymi stokami doliny. Dla Włocławskiej Doliny Wisły charakterystyczne są formacje geomorfologiczne typowe dla dużych, nieuregulowanych rzek nizinnych, takich jak: piaszczyste wyspy w korycie rzeki, starorzecza o znacznej powierzchni, strome skarpy, krawędzie erozyjne i podcięcia.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Zbocza Płutowskie. fot. W. Bykowski
Obszar obejmuje głównie strome zbocza strefy krawędziowej Doliny Dolnej Wisły nachylone do 30o i wzniesione do 60 m ponad dno doliny. Charakterystyczną jego cechą jest zatem specyficzna rzeźba terenu i znaczne deniwelacje. Ponadto w jego granicach leży szereg śródpolnych, naturalnie wykształconych, zalesionych parowów wcinających się w przyległą wysoczyznę morenową. Niektóre fragmenty wysoczyzny są użytkowane rolniczo. Granice obszaru obejmują też użytkowane rolniczo fragmenty dna doliny Wisły wykorzystywane jako grunty orne lub użytki zielone.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Dolna Wisła i Nogat. fot. A. Hermann
Obszar obejmuje fragment Doliny Wisły w jej dolnym biegu - od południowej granicy województwa pomorskiego do Mostu Knybawskiego na południe od Tczewa. Poza tym w granicach ostoi znajduje się również górny odcinek Nogatu - od śluzy w Białej Górze do śluzy pod Wielbarkiem. Wisła w granicach ostoi płynie szerokim korytem niemal w całości ujętym w obwałowania. Jedynie na kilku odcinkach lewy brzeg pozbawiony jest sztucznych ograniczeń przeciwpowodziowych, tj. na północy w rejonie Subków, w okolicy Gniewa i Jaźwisk oraz na południe od wsi Opalenie. Naturalny pozostał również prawy brzeg Nogatu w pobliżu wsi Węgry.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Dolina Drwęcy. fot. A. Hermann
Obszar „Dolina Drwęcy” znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. Obejmuje rzekę Drwęcę wraz z dopływami. Długość Drwęcy określa się na około 207,2 km. Dopływy ujęte w granicach Ostoi Dolina Drwęcy w to: Grabiczek - 19,5km, Dylewka - 14,9km, Poburzanka - 3,5km, Gizela - 9,5km, Iławka - 7,6km, Wólka - 6,6km, Wel - 14,6km. Całkowita powierzchnia zlewni rzeki Drwęcy wynosi 5 693 km2. Obszar Dolina Drwęcy leży w mezoregionach: Dolina Drwęcy, Garb Lubawski, Pojezierze Brodnickie. Rejon ten pełnił funkcję płytkiej doliny marginalnej w subfazie krajeńsko - wąbrzeskiej i stanowiła drogę odpływu glacjofluwialnego z sandrów fazy pomorskiej.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Ostoja Lidzbarska. fot. A. Hermann
Duży kompleks leśny z licznymi jeziorami i zagłębieniami bezodpływowymi przecięty granicą pomiędzy wzgórzami moreny czołowej fazy kujawskiej stadiału poznańskiego a położonymi na południe od nich równinnymi polami sandrowymi. W ukształtowaniu terenu północnej części wyróżniają się doliny rzeczne Górzanki i Brynicy, z przełomowym odcinkiem tej ostatniej, o deniwelacjach sięgających 50 m. Urozmaicona rzeźba terenu decyduje o dużej atrakcyjności obszaru. Znajdują się tu wzgórza drumlinowe, kemowe i ozowe, nisze źródliskowe, przełomowe odcinki rzek.

Czytaj więcej...