Nasze kujawsko-pomorskie

Dolina Dolnej Wisły. Wisła w okolicy Grudziądza źródło: Zakole Dolnej Wisły
Dolina Dolnej Wisły. Wisła w okolicy Grudziądza źródło: Zakole Dolnej Wisły
Odcinek Doliny Wisły w jej dolnym biegu od Włocławka do Przegaliny zachowuje naturalny charakter i dynamikę rzeki swobodnie płynącej. Rzeka płynie w dużym stopniu naturalnym korytem z namuliskami, łachami piaszczystymi i wysepkami. W dolinie zachowane są starorzecza i niewielkie torfowiska niskie. Brzegi rzeki pokryte są mozaiką zarośli wierzbowych i lasów łęgowych a także pól uprawnych i pastwisk. Miejscami Dolinę Wisły ograniczają wysokie skarpy, na których utrzymują się murawy kserotermiczne i grądy zboczowe. Wisła przepływa w granicach obszaru przez kilka dużych miast, m,in. Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Tczew.

Planowana jest budowa nowej zapory - stopnia wodnego w Nieszawie. Istniejące formy ochrony przyrody: rezerwaty przyrody: Las łęgowy nad Nogatem (33,0 ha), Łęgi na Ostrowiu Panieńskim (34,4 ha), Mątowy (56,7 ha), Wielka Kępa (Ostromecka) (27,8 ha), Wiosło Małe (21,9 ha), Kępa Bazarowa (32,4 ha), Rzeka Drwęca (18888, ha); Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Wisły (55643,0 ha); obszary chronionego krajobrazu: Białej Góry (3841,0 ha), Doliny Kwidzyńskiej (1977,0 ha), Gniewski (2336,0 ha), Nadwiślański Ujścia Nogatu Środkowożuławski (2870,0 ha), Doliny Drwęcy Doliny Osy i Gardęgi. Na południe od Torunia rozciągają się obszary chronionego krajobrazu: Nizina Ciechocińska, Rzeki Szkarpawy, Żuław Gdańskich, Strefy Krawędziowej Doliny Wisły, Wydm Śródlądowych. Na południe od Torunia leży Użytek Ekologiczny Mopkowy Most (0,2 ha) oraz Parowa (4,0 ha). Projektowane 4 rezerwaty.

R.G.