Nasze kujawsko-pomorskie

Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego. fot. A. Hermann
Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego. fot. A. Hermann
Obszar obejmuje pradolinę rzeczną o zmiennej szerokości od 2 do 8 km, która ma tu przebieg równoleżnikowy. Od północy teren graniczy z wysoczyzną Pojezierza Krajeńskiego - maksymalne deniwelacje pomiędzy dnem doliny a skrajem wysoczyzny dochodzą tu do 140 m. Od południa pradolina jest ograniczona piaszczystym Tarasem Szamocińskim zajętym w znacznej mierze przez lasy i stykającym się z krawędzią Pojezierza Chodzieskiego. Znaczne części pradoliny zostały zmeliorowane i prowadzona jest na nich gospodarka łąkowa.


W kilku miejscach pradoliny założono stawy rybne, w których prowadzona jest intensywna hodowla ryb. Są to stawy: Antoniny, Smogulec, Ostrówek, Występ i Ślesin. Zachodnia część pradoliny jest obecnie doliną Noteci. Część wschodnia jest doliną żeglownego Kanału Bydgoskiego wybudowanego w końcu XVIII w. i łączącego dorzecza Odry i Wisły. Występują tu następujące formy ochrony przyrody: rezerwaty przyrody "Borek" (129,7 ha) i "Łąki Ślesińskie" (42,4 ha) oraz obszary chronionego krajobrazu "Dolina Noteci: (21193,6 ha) i "Nadnotecki" (950,0 ha).

R.G.