Nasze kujawsko-pomorskie

Obszary chronionego krajobrazu

Czytaj więcej...
Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego kanał lateralny. fot. A. Hermann

Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego został utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 9/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 roku. Pod względem fizyczno-geograficznym jest on położony na obszarze mezoregionu Doliny Brdy, do której od wschodu przylega Wysoczyzna Świecka a od zachodu Pojezierze Krajeńskie. Obszar ten obejmuje w większości tereny leśne należące do kompleksu Borów Tucholskich. Zalew Koronowski jest częścią wodnego turystycznego szlaku rzeki Brdy. Malowniczość przyrodniczo-krajobrazowa tego obszaru wynika z występowania na jego terenie doliny rzek oraz znacznej ilości jezior, lasów i urozmaiconego ukształtowania powierzchni.


Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Obszar Chronionego Krajobrazu Drumlinów Zbójeńskich. fot. A. Hermann

Obszar Chronionego Krajobrazu Drumlinów Zbójeńskich znajduje się we wsi Zbójno w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Obszar stanowi zespół pagórków o owalnych, poziomych zarysach i zaokrąglonych opływowych kształtach sięgających do 2 km długości. Wydłużone pagórki układają się w kierunku zgodnym z dawnym ruchem lodowca. Pagórki są oddzielone od siebie wąskimi obniżeniami, w których występują oczka wodne lub jeziora. Drumliny Zbójeńskie są celem przyjazdu wielu badaczy z terenu całej Polski.

R.G.

Czytaj więcej...
Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu. Zbocze doliny Wisły w Strzelcach Dolnych. fot. A. Hermann

Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu (część południowa) pod względem fizyczno-geograficznym jest położony na obszarze mezoregionu Wysoczyzna Świecka. Obszar sąsiaduje z Zespołem Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Obejmuje okolice Gruczna i Parlina oraz głęboko wciętą dolinę z płynącą u podnóża rzeczką.

R.G.

Czytaj więcej...
Wschodni Borów Tucholskich. Spiętrzenie Mątawy w Borowym Młynie. fot. A. Hermann
Obszar Wschodni Borów Tucholskich został utworzony na podstawie Rozporządzenia Wojewody Bydgoskiego nr 9/91 z dnia 14 czerwca 1991 r. zmienionego rozporządzeniem nr 145/94 z dnia 17 czerwca 1994 r. oraz potwierdzonego Rozporządzeniem nr 46/99 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 1999r. (Dz. U. Województwa Kujawsko-pomorskiego nr 19, poz. 117 z 1999 r.). Obszar jest równiną sandrową ze znacznym udziałem wód powierzchniowych o dużych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych. Jest także pomostem ekologicznym między parkami krajobrazowymi Wdeckim i Nadwiślańskim. Lasy stanowią około 84 % powierzchni. Do stref ochrony akustycznej na tym obszarze należą jeziora: Miedzno, Łąkorz, Radodzierz, Jaszczerek, Mątosek, Płochocińskie, Rybno Duże i Rymarz.

R.G.

Czytaj więcej...
Obszar Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy. Czarna Góra. fot. A. Hermann
Obszar Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy został utworzony na mocy Rozporzadzenia Nr 9/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 roku. Obszar znajduje się w północnej części miasta Bydgoszczy oraz w gminie Osielsko. Łączy się w spójny system ekologiczny ze strefami ochronnymi krawędzi doliny Wisły na północnym wschodzie i obszarem Zalewu Koronowskiego na zachodzie i północy. Obejmuje strefę krawędziową. W obrębie terytorium miasta obszar obejmuje fragment Zbocza Fordońskiego, Las Gdański z ujęciami wód podziemnych, Leśny Park Kultury i Wypoczynku oraz górny taras Fordonu. Został utworzony ze względu na duże walory estetyczne i krajobrazowe a także przyrodnicze stref krawędziowych.


Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Obszar Chronionego Krajobrazu Rynna Jezior Byszewskich. fot. W. Bykowski
Obszar Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich w większości znajduje się na terenie gminy Koronowo. Pod względem fizyczno-geograficznym jest położony na obszarze mezoregionu Pojezierza Krajeńskiego. Jedynie jego część północno-wschodnia łącząca się z Obszarem Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego leży w obrębie Doliny Brdy. Obszar obejmuje ciąg polodowcowych jezior rynnowych połączonych rzeką Krówką. Przepływ wód następuje z południa na północ. Wszystkie jeziora są wąskie, wydłużone, głębokie, o wysokich brzegach i dobrej jakości wód. Akweny położone w północnej części rynny wkomponowane są w kompleks leśny. Obiekty w południowej części rynny jeziornej otoczone są zadrzewieniami ze skupiskami dębów, grabów, buków i wiązów. Największym akwenem jest Jezioro Słupowskie o powierzchni 119,9 ha i głębokości maksymalnej 34,4 m położone na południowym krańcu całego ciągu jezior.

R.G.

Czytaj więcej...
Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej. Dwór w Skłudzewie. fot. M. Szatkowska
Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej został utworzony na mocy Rozporządzenia nr 21/92 Wojewody Toruńskiego z dnia 10 grudnia 1992 roku. Znajduje się na terenie gmin Zławieś Wielka, Łysomice i Łubianka. Położony jest na przestrzeni między Bydgoszczą a Toruniem. Obejmuje krawędź wysoczyzny, przez którą płynie rzeka Wisła. Ponadto obszar obejmuje lasy w dolinie Wisły wraz z kompleksem wydm śródlądowych. Krawędź Kotliny jest silnie urzeźbiona wskutek procesów erozyjnych i denudacyjnych. Lasy zajmują ponad 50% powierzchni tego obszaru i zachowały cechy naturalne.

R.G.

Czytaj więcej...
Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej. Wydma w Otorowie. fot. A. Hermann

Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej został powołany do istnienia ze względu na wysokie walory krajobrazowe i bogactwo awifauny. Występują tu zbiorowiska mszarowe i szuwarowe oraz fragmenty zarośli wierzbowych i lasów olszowych, które stanowią siedliska i miejsce lęgu ponad 100 gatunków ptaków, w tym wielu objętych ochroną gatunkową.

R.G.

Czytaj więcej...
Obszar Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie. fot. A. Hermann

Obszar Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie położony jest w środkowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Obszar został utworzony na mocy uchwały Nr VI/141/2000 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 marca 2000 r. Znajduje się w zakolu rzeki Noteć, na zachód od jeziora Jezuickiego i na południe od wsi Brzoza. Ochroną krajobrazową otoczono zabagnioną niegdyś dolinę rzeki Noteć, z dużym udziałem roślinności torfowiskowej i bagiennej. Obecnie panującymi zbiorowiskami roślinnymi są łąki z cennymi gatunkami roślin.

R.G.