Nasze kujawsko-pomorskie

Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej. Wydma w Otorowie. fot. A. Hermann
Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej. Wydma w Otorowie. fot. A. Hermann

Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej został powołany do istnienia ze względu na wysokie walory krajobrazowe i bogactwo awifauny. Występują tu zbiorowiska mszarowe i szuwarowe oraz fragmenty zarośli wierzbowych i lasów olszowych, które stanowią siedliska i miejsce lęgu ponad 100 gatunków ptaków, w tym wielu objętych ochroną gatunkową.

R.G.