Nasze kujawsko-pomorskie

Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego występuje kilka charakterystycznych dla niżu Polski ga­tunków płazów, w tym traszka zwyczaj­na i grzebieniasta,a z trzech krajowych gatunków ropuch pospolicie występuje ropucha szara. Mniejsze zbiorniki wody, stawy, rowy i torfianki zasiedla kumak nizinny. Z obrze­żami lasów, sadami, łąkami związana jest rzekotka drzewna. Z żab brunatnych pospolite są: żaba trawna i żaba moczarowa. W większych jeziorach i w Dolinie Wisły stwierdzono występowa­nie największego płaza bezogonowego Europy - żaby śmieszki.

Na obszarze województwa występują wszystkie niżowe gatunki gadów, w tym żółw błotny, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec, zaskroniec zwy­czajny, żmija zygzakowata i gniewosz plamisty.

Z ptaków gniazduje tutaj, m.in. perkoz rdzawoszyi, bąk, bocian biały, bocian czarny, gęgawa, krakwa, cyranka, płaskonos, gągoł, kania ruda, błotniak stawowy, orlik krzykliwy, kropiatka, zielon­ka, derkacz, żuraw, rybitwa rzecz­na, rybitwa czarna, kszyk, krwawodziób, brodziec samotny, podróżni­czek i jarzębatka. Wiosną na przelo­tach w dolinach rzecznych zatrzy­mują się wędrujące głowienki, czernice, czajki, świstuny, rożeńce, gęsi biatoczelne i zbożowe. W dolinach głównych rzek spotyka się tracza nurogęsia, mewę pospolitą, mewę srebrzy­stą, sieweczkę rzeczną, gągoła, śmieszkę, mewę srebrzystę czaplę siwę, myszołowy oraz bieliki. W lasach dominuje dzięcioł duży, dzięcioł czarny, puszczyk, sikory: bogatka, sosnówka, czubatka i modra, szpak, świstunka leśna, kowalik, mucho­łówka żałobna, sikora uboga. Partie starszych drzewostanów przylegających do pól uprawnych i łąk są miejscem gniazdowania myszołowa zwyczajnego, kruka oraz trzmielojada.

Bogatą w województwie grupę stanowią nietoperze. Dotychczas stwierdzono występo­wanie 16 ich gatunków: nocka dużego, nocka rudego, nocka łydkowłosego, nocka wąsatka, nocka Brandta i nocka Natterera, karlika malutkiego (najmniejszego nietoperza Europy), karlika większego. Charakterystycznymi gatunkami są gacek szary i brunatny. Do rzadko spotykanych nietoperzy zaliczyć można mopka mroczka posrebrzanego oraz mroczka pozłocistego. Z pozostałych ssaków szczególne miejsce zajmuje bóbr europejski, popielica, orzesznica. smużka leśna, piżmak oraz lis, jenot oraz wilk, borsuk, kuna leśna i domowa, tchórz zwyczajny, łasica łaska, gronostaj, wydra oraz nor­ka amerykańska. Istotną liczebnie grupę ssaków stanowią gatunki łowne: łoś, jeleń, sarna, daniel, dzik, zając.

Ze względu na zróżnicowanie siedlisk w wodach województwa spotyka się wie­le gatunków ryb, w tym gatunki rzadkie i chronione, np. troć wędrowną, łososia, pstrąga potokowego, jaza, jelca, klenia, suma, bolenia, rzadziej brzana. Do bardzo rzadkich ryb należą głowacze białopłetwy i pręgopłetwy. Jeziora województwa zasiedlają pospolite krajowe ryby, jak: szczupak, lin, karp, leszcz, płoć, karaś pospolity, węgorz, miętus, sandacz i okoń. W grupie mniej pospolitych  jest kiełb, krąp, ukleja, słonecznica, piekielnica, wzdręga, jazgarz, różanka, śliz, koza i piskorz.

R.G.