Nasze kujawsko-pomorskie

Brodnicki Park Krajobrazowy fot. W. Bykowski
Brodnicki Park Krajobrazowy fot. W. Bykowski

Brodnicki Park Krajobrazowy (BPK) został utworzony w 1985 roku. Jego powierzchnia wynosi prawie 17 tys. ha, z czego około 4.300 ha jest położona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Ponad 60% jego powierzchni zajmują lasy, a 8,5% wody. Park poło­żony jest na terenie 6 gmin: Brodnica, Brzozie, Jabłonowo Pomorskie, Zbiczno (woj. kujawsko-pomorskie) oraz Biskupiec i Kurzętnik, które należą do województwa warmińsko-mazurskiego. Park leży w centralnej części Pojezierza Brodnickiego. Na jego terenie znajduje się około 45 jezior, które są zlokalizowane w ryn­nach subglacjalnych i układają się w charakterystyczne równoległe ciągi. Osią hydrograficzną parku jest rzeka Skarlanka - jeden z atrakcyjniejszych szlaków kaja­kowych w Polsce. Wody BPK należą do najczystszych w regionie.

Dominującym typem zbiorowisk roślinnych są lasy. W składzie grądów występują prawie wszystkie gatunki rodzime drzew liściastych: lipy, klony, dęby, buki. Dla BPK charakterystyczny jest las liściasty z bukiem objęty ochroną w rezerwacie „Mieliwo”. Na terenach podmokłych występuje łęg olszowy z olszą czarną jako gatunkiem przewa­żającym w zbiorowisku. Wśród zbiorowisk borowych dominują bory świeże. Rzadziej spotykane są bory suche i mieszane.

Na terenie BPK znajduje się wiele stanowisk rzadkich i chronionych gatunków roślin w tym, m.in. zimoziołu północnego, zawilca wielkokwiatowego, marzanki wonnej, kopytnika pospolitego, turówki leśnej, pluskwicy europejskiej, pełnika europejskiego, orlika pospolitego, lilii złotogłów, storczyka plamistego i szerokolistnego, rosiczek, podkolanu białego, widłaka spłaszczonego, goździka piasko­wego i kosmatego. Wśród fauny największymi osobliwościami są: orzeł bielik, orlik krzykliwy, bocian czarny, bąk, błotniak stawowy i zbo­żowy, kania czarna i ruda, trzmielojad, myszołów zwyczajny, krogulec, jastrząb, kobuz, puszczyk, sowa uszata, żuraw, perkoz dwuczuby i rdzawoszyi, rybitwa zwyczajna, rybitwa czarna, dzięcioł duży, dzięciołek, sikory, wilga, strzyżyk, drozd śpiewak, świergotek drzewny, dzwoniec i trznadel.

Oprócz bogactwa przyrodniczego występuje tutaj szereg zabytków kultury materialnej. Wśród nich znajdują się, m. in. pozostałości osad palowych nad jeziorem Łąkorz i Robotno, 5 grodzisk średniowiecznych, 12 obiektów tradycyjnego budownictwa wiejskiego z XVIII i XIX wieku oraz obiekty sakralne i zespoły pałacowo-dworskie. Poznawanie uroków Brodnickiego Parku Krajobrazowego umożliwiają liczne szla­ki turystyki pieszej, rowerowej oraz kajakowej. Przy siedzibie Parku funkcjonuje ogród dydaktyczny i posterunek meteorologiczny. Dyrekcja BPK prowadzi rów­nież pasiekę dydaktyczną. Cały obszar Brodnickiego Parku Krajobrazowego wchodzi w skład „Zielonych Płuc Polski”.

R.G.