Nasze kujawsko-pomorskie

Rezerwaty przyrody

Czytaj więcej...
Rezerwat Jezioro Martwe. fot. A. Hermann
Rezerwat o powierzchni 4,07 ha powstał w 1996 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych roślinności charakterystycznej dla jezior dystroficznych, torfowisk przejściowych i wysokich oraz brzozy bagiennej.

R.G.

Czytaj więcej...
Rezerwat Jezioro Piaseczno. Zachodnia część rezerwatu. fot. A. Hermann
Rezerwat został utworzony w 2001 roku. Znajduje się 4 km na północ od wsi Łążek. Jezioro Piaseczno jest jeziorem polodowcowym typu rynnowego, bezodpływowego zasilanym przez wody podziemne i opady atmosferyczne. Zlewnia bezpośrednia jeziora porośnięta jest zwartym kompleksem leśnym dochodzącym do linii brzegowej. Otoczone borami jezioro jest izolowane od źródeł zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego. W efekcie jego wody są wyjątkowo przezroczyste i zaliczane do I klasy czystości. Na terenie rezerwatu znajdują się różne zbiorowiska roślinne - szuwarowe, torfowiskowe i leśne - bezpośrednio związane z wodami jeziora, w skład których wchodzą gatunki roślin chronionych i rzadkich.

R.G.

Czytaj więcej...
Rezerwat Jezioro Rakutowskie. Tablica. fot. A. Hermann
Rezerwat faunistyczny o powierzchni 414,07 ha powstał w 1982 roku. Swoim zasięgiem obejmuje jezioro Rakutowskie oraz przylegające do niego szuwary i podmokłe łąki. Rezerwat jest ostoją około 98 gatunków ptaków, które znajdują tu bezpieczne miejsca lęgowe oraz doskonałe warunki do żerowania i odpoczynku podczas wiosenno-jesiennych wędrówek. Jezioro Rakutowskie jest zbiornikiem wodnym o genezie zastoiskowej o płytkim, mulistym dnie. Jest położone wśród bagien i podmokłych łąk. Teren wokół jeziora poprzecinany jest siecią rowów melioracyjnych. Głównym dopływem jest rzeka Rakutówka. Jezioro otoczone jest szerokim pasem trzcin. Jezioro Rakutowskie posiada bardzo niekorzystne cechy naturalne i jest podatne na antropopresję, stąd konieczna stała się jego ochrona.

R.G.

Czytaj więcej...
Jezioro Wieleckie. źródło: Krajeński Park Krajobrazowy
Rezerwat ornitologiczny o powierzchni 102,76 ha (w tym 52,9 ha powierzchni jeziora) utworzony w 2005 roku na terenie gminy Mrocza.

R.G.

Czytaj więcej...
Jezioro Zdręczno. fot. A. Herman

Utworzony 1982 roku na powierzchni 15,74 ha obejmuje silnie zarastające eutroficzne jezioro i zespół torfowisk. Rozwijają się tu zespoły prawnie chronionych roślin wodnych: pła dywanowego i mszaru kępkowo-dolinkowego.

R.G.

Czytaj więcej...
Rezerwat Jezioro Łyse. fot. A. Hermann
Rezerwat powołany został do istnienia w 2006 roku. Jest to rezerwat częściowy, torfowiskowy o powierzchni 20,26 ha. Celem ochrony jest zabezpieczenie i zachowanie cennych ekosystemów wodno-błotnych z zespołem mszarnym i boru bagiennego z charakterystycznymi rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin, np. torfowcami, rosiczkami i widłaczkami torfowymi.

R.G.

Czytaj więcej...
Kępa Bazarowa na wiosnę. fot. A. Hermann

Rezerwat to wyspa przy lewym brzegu Wisły w toruńskiej dzielnicy Podgórz oddzielona od lądu tzw. Małą Wisłą. Jest to jedyna zachowana z wielu tzw. „kęp” - zalesionych wysp na Wiśle w okolicach Torunia istniejących przed regulacją rzeki w XIX wieku. Nazwa znana jest od średniowiecza i prawdopodobnie pochodzi od zatrzymujących się tu kupców. Część wyspy od 1987 roku jest wydzielona jako leśny rezerwat przyrody o powierzchni 32,4 ha. Ochronie podlega naturalne środowisko w postaci rzadkiego lasu łęgowego wierzbowo-topolowego. Rezerwat jest jedną z atrakcji turystycznych Torunia.

R.G.

Czytaj więcej...
Kruszyn Droga w zachodniej części rezerwatu. fot. A. Hermann
Rezerwat powstał w 1997 roku i zajmuje powierzchnię 72,75 ha. Chroni fragment lasów liściastych o naturalnym charakterze, głównie grądowych, choć w obniżeniach terenu występuje także łęg olszowo-jesionowy oraz ols. Z uwagi na położenie na malowniczym zboczu pradoliny Noteci rezerwat ma wysokie walory krajobrazowe. W drzewostanie występują głównie dęby, graby, lipy, brzozy, jesiony, klony i sosny z domieszką świerka pospolitego, dębu czerwonego, modrzewia europejskiego, olszy czarnej oraz topili i osiki. W warstwie krzewów występuje najczęściej trzmielina pospolita i leszczyna. Charakterystyczne dla rezerwatu jest bogate stanowisko jarzmianki większej.

R.G.

Czytaj więcej...
Kulin. Suchy Wąwóz. fot.A.Hermann
Rezerwat florystyczny został utworzony w 1967 i powiększony w 2001 roku. Obejmuje obszar ponad 51 ha. Panuje tu specyficzny mikroklimat charakteryzujący się wyższą temperaturą od temperatur notowanych na przyległych terenach. Prawdopodobnie ten czynnik miał duży wpływ na wykształcenie i przetrwanie do obecnych czasów biocenoz podobnych do lasostepów występujących, np. na Nizinie Węgierskiej. W rezerwacie rosną florystyczne osobliwości, takie jak dyptam jesionolistny zwany Krzewem Mojżesza lub krzakiem gorejącym, wisienka karłowata, ostnica Jana, wężymord stepowy, zawilec wielokwiatowy i oman szorstki. Na terenie rezerwatu spotkać można również wiele gatunków ptaków i owadów. Teren urozmaicają strome zbocza i wąwozy. W rezerwacie znajduje się głaz narzutowy o obwodzie 530 cm, który wystaje z ziemi na wysokość 90 cm. Rezerwat Kulin jest jednym z cenniejszych rezerwatów przyrodniczych w województwie kujawsko-pomorskim.

R.G.

Czytaj więcej...
Kuźnica. fot. A. Hermann

Rezerwat leśny znajduje się w nadleśnictwie Warlubie i zajmuje powierzchnię około 7 ha. Został utworzony w 1965 roku dla zachowania w celach naukowych fragmentu boru wilgotnego wyrosłego w specjalnych warunkach glebowych i wilgotnościowych. Rezerwat obejmuje obniżenie terenu i zarośniętą część misy jeziora Rumacz.

R.G.

Czytaj więcej...
Las Mariański. fot. W. Bykowski
Rezerwat leśny o powierzchni około 28,5 ha położony jest na porozcinanym wąwozami zboczu doliny Wisły. Chroni fragment lasu mieszanego, zbliżonego formą do nadwiślańskiego lasu grądowego. Dominującymi gatunkami w drzewostanie są: grab, sosna, buk i jesion, z których najstarsze egzemplarze mają około 200 lat. W warstwie krzewów rośnie, m.in. bez czarny, dereń, porzeczka, a z gatunków rzadkich: zdrojówka rutewkowa, kokorycz pusta i marzanna wonna.

R.G.

Czytaj więcej...
Las Minikowski. fot. A. Hermann
Rezerwat leśny o powierzchni 47,63 ha został utworzony w 2001 roku. Położony jest w Nadleśnictwie Żołdowo w gmine Nakło nad Notecią. Rezerwat powstał w celu zachowania żyznych lasów liściastych porastających zbocza Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej z udziałem pomnikowych okazów dębów i lip. Na uwagę zasługuje niezwykle urozmaicona rzeźba terenu z licznymi jarami i wyniesieniami.

R.G.

Czytaj więcej...
Las Piwnicki. fot. W. Bykowski
Rezerwat leśny powstał w 1981 roku. Motywem jego utworzenia było objęcie ochroną niespotykanego w regionie nagromadzenia pomnikowych okazów dębu i sosny. Rezerwat oddalony jest około 8 km od centrum Torunia. Ochronie podlega obszar 37,20 hektarów wielogatunkowego zbiorowiska leśnego o cechach naturalnych. Są to: łęg olchowy oraz grąd, zróżnicowany na dwa podzespoły - grąd niski i grąd typowy. Na terenie rezerwatu działa Stacja Ekologiczna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Fauna rezerwatu reprezentowana jest przez wszystkie gatunki płazów, gadów, ptaków i drobnych ssaków charakterystycznych dla obszaru niżowego. Rezerwat jest obiektem licznych badań przyrodniczych, które wykazały, że pierwotnym zespołem leśnym na terenie rezerwatu był grąd w różnych wariantach ekologicznych. Wprowadzenie sosny spowodowało częściową degradację siedliska grądowego. Obecnie zachodzi regeneracja fitocenozy grądu z właściwym dla tego siedliska drzewostanem grabowo-dębowym. Zadaniem nauki jest obserwacja tego procesu oraz dokumentacja możliwości ubogiego siedliska i jego potencjału ekologicznego.

R.G.

Czytaj więcej...
Linje. fot. A. Hermann
Rezerwat torfowiskowy o powierzchni prawie 13 ha (z czego 5,8 ha zajmuje rezerwat ścisły) utworzono w 1956 roku w celu ochrony śródleśnego torfowiska z charakterystyczną roślinnością oraz jedynym w tej części kraju stanowiskiem brzozy karłowatej - reliktem epoki lodowcowej. Z innych gatunków chronionych i rzadkich na torfowisku licznie występuje rosiczka okrągłolistna, a na jego obrzeżu oczeret jeziorny.

R.G.

Czytaj więcej...
Lutowo. źródło: Krajeński Park Krajobrazowy

Rezerwat leśny został utworzony w 1963 roku na powierzchni 19,39 ha. Zlokalizowany jest w Gminie Sępólno Krajeńskie w Nadleśnictwie Runowo. Celem ochrony jest fragment boru bagiennego.

R.G.

Czytaj więcej...
Mięcierzyn. Tablica informacyjna. fot. A. Hermann
Rezerwat leśny, który powstał w 1996 roku w celu zachowania fragmentu żyznej buczyny niżowej. Jego powierzchnia wynosi 53,22 ha.

R.G.

Czytaj więcej...
Rezerwat Miedzno. fot. A. Hermann
Rezerwat ornitologiczny, który położony jest 4 km na północny-wschód od Osia, powstał w 1968 roku w celu ochrony bogatych stanowisk populacji ptactwa wodnego i błotnego. Jest to jedyny tego typu w powiecie świeckim rezerwat ornitologiczny. Zeutrofizowane, znajdujące się w końcowym stadium zarastania jezioro, wraz z otaczającymi je bagnami, lasami i przepływającą przez nie Sobińską Strugą, stwarza dogodne warunki lęgowe dla wielu rzadkich i chronionych gatunków ptaków, takich jak: żuraw, łabędź niemy i krzykliwy, bocian czarny, kropiatka, bielik, bąk, rybołów i wiele innych.

R.G.

Czytaj więcej...
Rezerwat Mieliwo. fot. A. Hermann
Rezerwat leśny częściowy o powierzchni 11,73 ha, który został utworzony w 1958 roku dla ochrony lasu grądowego z dużym udziałem buka. W zróżnicowanym wiekowo drzewostanie występuje około 200 okazów buków, dębów i sosen - te ostatnie ze śladami dawnych metod żywicowania.

R.G.

Czytaj więcej...
Rezerwat Mierucinek. fot. A. Hermann
Rezerwat leśny o powierzchni 29,83 ha, który utworzono w 1995 roku w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu dobrze wykształconego lasu dębowego na siedlisku zbiorowisk grądowych.

R.G.

Czytaj więcej...
Mszar Płociczno. fot. A. Hermann

Rezerwat torfowiskowy o powierzchni 182,39 ha utworzony został w 1997 roku. Obejmuje zarastające jezioro Płociczno z torfowiskiem przejściowym i lasami - głównie borami sosnowymi. Obszar torfowiska przejściowego jest rozległy i zajmuje 27 ha. Chronione w rezerwacie gatunki to: rosiczka okrągłolistna, bagnica torfowa, widłak jałowcowaty, narecznica grzebieniasta i reliktowa turzyca strunowa.

R.G.