Nasze kujawsko-pomorskie

Rzeki, strugi, kanały

Czytaj więcej...
Kotomierzanka w Nowym Mostku. fot. A. Hermann
Kotomierzanka jest lewym dopływem Brdy z ujściem w Bożenkowie. Jej całkowita długość wynosi 25,7 km. Rzeka odwadnia obszar o powierzchni 184 km2. Ciek wypływa ze śródpolnego stawu z okolic Pruszcza i początkowo płynie przez tereny rolnicze. Górny odcinek rzeki posiada cechy rowu melioracyjnego o mulistym dnie. W okolicach Bożenkowa Kotomierzyca płynie w wyraźnie zaznaczonej dolinie i charakteryzuje się naturalnym meandrującym korytem, piaszczystym dnem i wartkim nurtem. Północną część dorzecza zajmują tereny rolnicze, południową zaś lasy.

R.G.

Czytaj więcej...
Świete. Rzeka Mątawa. fot. A. Hermann
Mątawa wypływa z rynnowego jeziora Mątasek i płynie w kierunku południowym przez Bory Tucholskie oraz miejscowości Warlubie, Jeżewo i Dolna Grupa. Uchodzi do Wisły w jej dolnym biegu w rejonie miejscowości Kończyce. Brzegi Mątawy są w niektórych miejscach częściowo obwałowane. Około 70% powierzchni dorzecza rzeki znajduje się na terenie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Długość rzeki wynosi 59,3 km, powierzchnia dorzecza 456,5 km². Mątawa jest rzeką o charakterystycznym kształcie przypominającym literę „U”. W połowie swego biegu zmienia kierunek na północny. Na końcowym odcinku Mątawa pokonuje drobne wzniesienia od Borowego Młyna do Piły i tworzy liczne meandry, szczególnie urokliwe w rejonie tzw. „Szwajcarii Rulewskiej”.

R.G.

Czytaj więcej...
Rzeczka Mień w okolicy Żuchowa (gm. Skępe). fot. A. Hermann
Mień, zwana również Lipianką, położona jest w gminie Skępe w powiecie lipnowskim. Rzeka ma swoje źródła w okolicy jeziora Likieckiego położonego na północny-wschód od Skępego. Całkowita długość rzeki wynosi 54 km. Rzeka uchodzi do Wisły w okolicy Nieszawy. Na wysokości Żuchowa rzeka płynie głębokim, wyżłobionym jarem o miejscowej nazwie Piekiełko.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Noteć koło Turu. fot. A. Hermann

Noteć jest największą rzeką odwadniającą obszar Kujaw. Źródło rzeki znajduje się na terenie pomiędzy wsią Szczecin a Bogołomia w gminie Chodecz (województwo kujawsko-pomorskie). Stąd rzeka, zwana również Notecią Wschodnią, płynie w kierunku południowo-zachodnim do jeziora Przedecz leżącego na Pojezierzu Kujawskim w województwie wielkopolskim. Dalej Noteć przepływa przez jeziora Modzerowskie, Długie i Brdowskie niedaleko Izbicy Kujawskiej. Następnie kieruje się w stronę Sompolna, skąd zmierza do południowej części Jeziora Gopło.


Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Ujście Osy do Wisły w Zakurzewie. fot. A. Hermann

Rzeka Osa znajdująca się powiecie grudziądzkim jest prawym dopływem Wisły i ma 96,2 km długości. Na terenie powiatu grudziądzkiego płynie na dystansie 46,9 km, w tym 14 km zostało objęte ochroną rezerwatową. W swym dolnym odcinku stanowi granicę pomiędzy leżącą na lewym brzegu Ziemią Chełmińską, a znajdującą się na jej prawym brzegu Pomezanią. Osa wypływa z jeziora Parkun leżącego w lesie na zachód od jeziora Jeziorak. Jako leśny strumyk płynie na południe przez jeziora Osa, Gardzień i Szymborskie oraz przepływa w pobliżu południowej ściany zamku w Szymbarku.


Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Rzeczka Ruziec między Chrostkowem i Nową Wsią. fot. A. Hermann
Ruziec to lewobrzeżny dopływ Drwęcy położony w gminie Chrostkowo w powiecie Lipnowskim. Bierze początek w jeziorze Kopiec w miejscowości Żałe i ma 43 km długości. W średniowieczu rzeka była graniczną dla kasztelani Kikolskiej i Dobrzyńskiej.

R.G.

Czytaj więcej...
Rzeka Rypienica w Rypinie. fot. A. Hermann
Rypienica jest lewobrzeżnym dopływem Drwęcy. Jej długość wynosi 34,4 km. Powierzchnia dorzecza to około 340 km2. Swój początek bierze w okolicach wsi Stępowo w powiecie rypińskim. W górnym biegu zlokalizowane są liczne młyny i małe elektrownie wodne. Rypienica zasilana jest szeregiem małych dopływów, ale w dużej mierze wodami podziemnymi. Jedynym miastem położonym nad rzeką jest Rypin.

R.G.

Czytaj więcej...
Rzeka Sępolenka między Mąkowarskiem i Pruszczem. fot. A. Hermann
Sępolenka jest prawobrzeżnym dopływem Brdy. Jej źródłem jest niewielki ciek wypływający z jeziora Mielec. Sępolenka uchodzi do Zbiornika Koronowskiego w okolicy miejscowości Motyl. Rzeka ma zmienny charakter,a miejscami przypomina rów melioracyjny, który zmienia się w szeroką o słabym nurcie meandrującą rzekę. Rzeka wraz z podmokłą okolicą tworzy ostoję dla licznych gatunków zwierząt i roślin.

R.G.

Struga Rychnowska, prawy dopływ Drwęcy, położona jest w powiecie golubsko-dobrzyńskim i toruńskim. W średniowieczu zwana była Łąką, po niemiecku Leine, a po wojnie nazwa nieudolnie została zmieniona na Łajnie. Źródła ma w Jeziorze Mlewo koło Rychnowa Wielkiego, a swoje wody prowadzi na długości około 16 km i uchodzi do Drwęcy w Młyńcu. Wody strugi od czasów średniowiecza aż do połowy XX w. napędzały 11 młynów.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Struga Toruńska na południe od jeziora Wieczno.fot.A.Hermann
Struga Toruńska jest prawostronnym dopływem Wisły o długości 51,5 km. Swój początek bierze z Jeziora Wiedządz na wysokości 100 m n.p.m. W przeszłości rzeka ta była nazywana Postolsk (w  języku niemieckim Bostoltz), Postolec i Mokra, współcześnie często mówi się o niej Bacha. Struga przepływa przez miejscowości: Płużnica, Zajączkowo, Węgorzyn, Kiełbasin, Gostkowo, Lipniczki i Grębocin. Ujście strugi do Wisły znajduje się w Toruniu. Bieg strugi w okresie kilku ostatnich wieków uległ daleko idącym zmianom wskutek gospodarczej działalności człowieka.

Czytaj więcej...