Nasze kujawsko-pomorskie

Kanał Bachorze. fot. A. Urbanski
Kanał Bachorze. fot. A. Urbanski
Niegdyś była to spławna droga wodna łącząca Wisłę (poprzez Zgłowiączkę) w okolicach Włocławka i jezioro Gopło, a tym samym łącząca tereny dwóch zlewni Wisły i Odry. Ziemie państwa piastowskiego położone były w dorzeczu tych dwóch wielkich rzek, które stanowiły wtedy jedną z głównych wodnych dróg handlowych. Stąd decyzja o połączeniu tych dwóch systemów wodnych. Pogłębiono koryta tych płynących przez płaskie i bagniste Kujawy cieków, umożliwiając tym samym swobodną żeglugę.

Pierwsza wzmianka o kanale pochodzi z 1297 r. Jego budowa musiała trwać długo, zważywszy, że powstał on w czasach rozbicia dzielnicowego. Jednak korzyści wynikające z jego istnienia, były na tyle duże, że sytuacja administracyjna kraju nie była w stanie przeszkodzić jego powstaniu i eksploatacji. Dokumenty informują, że w czasach panowania króla Przemysława II, u ujścia Zgłowiączki do Wisły powstała miejscowość Korabie, której mieszkańcy budowali płaskodenne stateczki służące żegludze przez Kanał. Brak konserwacji i obniżenie się poziomu wód gruntowych są przyczynami zaprzestania spławiania towarów tą drogą. Obecnie Kanał jest ciekiem bifurkującym, czyli odprowadza wody zarówno w kierunku Wisły jak i Gopła.

A.U.