Nasze kujawsko-pomorskie

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Torfowisko Messy. fot. B. Major

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe wyznacza się w celu ochrony cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego w celu zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych i estetycznych. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe tworzą odrębną grupę obiektów - indywidualnych form ochrony przyrody. Objęte są nią zabytkowe budowle, np. pałacyki, dworki, kościoły wraz z towarzyszącą im przyrodą, np. założeniami parkowymi. Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się 5 zespo­łów przyrodniczo-krajobrazowych. Zajmujących łącznie powierzchnię 1567,4 ha. Należą do nich: Torfowisko Messy (pow. 634,45 ha.), Dolina rzeki Ryszki (pow.358,41 ha.), Dolina Rzeki Sobińska Struga (pow. 335,47 ha.), Rzeka Prusina (pow. 234,32 ha.) i Słupski Gródek n/Osą (pow. 4,7S ha.).

R.G.