Nasze kujawsko-pomorskie

las_02

2011 - Rok Lasów w Województwie Kujawsko-Pomorskim

obchody pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

Organizacja Narodów Zjednoczonych na 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego w grudniu 2006 roku ustanowiła rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów. W przyjętej Rezolucji 61/193 wezwano wszystkie państwa wraz z odpowiednimi organizacjami rządowymi, pozarządowymi, sektorem prywatnym i innymi podmiotami do podjęcia wspólnego wysiłku, którego celem jest zwrócenie uwagi opinii światowej na stale zmniejszający się areał globalny i pogarszający się stan jakościowy lasów oraz podniesienie świadomości na temat zarządzania, ochrony i zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów lasów na Ziemi.

Ekosystemy zarządzane zgodnie z zasadami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej są źródłem tlenu, drewna, energii, a także wielu innych towarów i usług. Wzbogacają różnorodność biologiczną, mają korzystny wpływ na środowisko (m.in. pochłaniają węgiel) oraz zapewniają miejsca pracy i piękne środowisko do życia i wypoczynku człowieka. Logo przedsięwzięcia oraz główne jego przesłanie „Lasy dla ludzi” („Forests for people”) mają wzmocnić przekaz, że lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu ludzi na całym świecie.

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odpowiadając na Rezolucję przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, podczas sesji w dniu 21 lutego przyjął stanowisko w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Lasów w Województwie Kujawsko-Pomorskim, w ten sposób podkreślając znaczenie lasów dla mieszkańców regionu.

Elementy składowe wojewódzkich obchodów Międzynarodowego Roku Lasów 

  1. Konferencja prasowa inaugurująca obchody Roku Lasów w Województwie Kujawsko-Pomorskim, dnia 14 kwietnia 2011 r., godz. 10:00-10:30, w Nadleśnictwie Cierpiszewo.
  2. Wiosenne sadzenie lasu „Sadzimy las dla przyszłych pokoleń”, 14 kwietnia 2011 r.
  3. Konferencja pn. „Lasy dla ludzi”, dnia 15 czerwca 2011 r.
  4. Tydzień Leśny w Województwie Kujawsko-Pomorskim:
    • I Tydzień Leśny; w dniach 6-12 czerwca 2011 r.,
    • II Tydzień Leśny; wrzesień - październik 2011.
  5. Konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego na najciekawsze zajęcia przyrodniczo-leśne pt. „Poznajemy nasze lasy”, kwiecień – listopad 2011.