Nasze kujawsko-pomorskie

2011 - Rok Lasów w Województwie Kujawsko-Pomorskim

obchody pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

Organizacja Narodów Zjednoczonych na 61. sesji Zgromadzenia Ogólnego w grudniu 2006 roku ustanowiła rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów. W przyjętej Rezolucji 61/193 wezwano wszystkie państwa wraz z odpowiednimi organizacjami rządowymi, pozarządowymi, sektorem prywatnym i innymi podmiotami do podjęcia wspólnego wysiłku, którego celem jest zwrócenie uwagi opinii światowej na stale zmniejszający się areał globalny i pogarszający się stan jakościowy lasów oraz podniesienie świadomości na temat zarządzania, ochrony i zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów lasów na Ziemi.

Ekosystemy zarządzane zgodnie z zasadami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej są źródłem tlenu, drewna, energii a także wielu innych towarów i usług. Wzbogacają różnorodność biologiczną, mają korzystny wpływ na środowisko (m.in. pochłaniają węgiel) oraz zapewniają miejsca pracy i piękne środowisko do życia i wypoczynku człowieka. Logo przedsięwzięcia oraz główne jego przesłanie „Lasy dla ludzi” („Forests for people”) mają wzmocnić przekaz, że lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu ludzi na całym świecie. 

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odpowiadając na Rezolucję przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, podczas sesji w dniu 21 lutego przyjął stanowisko w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Lasów w Województwie Kujawsko-Pomorskim, w ten sposób podkreślając znaczenie lasów dla mieszkańców regionu.

Logo - Międzynarodowy Rok Lasów
Logo - Międzynarodowy Rok Lasów
Wyjaśnienie symboliki logo

Projekt logo Międzynarodowego Roku Lasów 2011 służy przekazaniu przesłania "Lasy dla ludzi", podkreślając kluczową rolę ludzi w zakresie zarządzania, ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów na świecie.

Ikonograficzne elementy projektu przedstawiają niektóre z wielu wartości lasów: lasy zapewniają schronienie dla ludzi i siedliska dla różnorodności biologicznej, są źródłem wielu surowców odnawialnych – w tym drewna, a ponadto pożywienia, lekarstw i czystej wody.

Odgrywają one istotną rolę w utrzymaniu stabilnego globalnego klimatu i środowiska. Wszystkie te elementy razem mają wzmocnić przekaz, że lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu ludzi na całym świecie.

Cele komunikacyjne Międzynarodowego Roku Lasów 2011

 1. Wzrost wiedzy społeczeństwa na temat dobrego stanu lasów europejskich, których zasoby i powierzchnia stale się powiększają, co jest wynikiem odpowiedzialnej gospodarki leśnej.
 2. Uświadomienie społeczeństwu, że lasy zarządzane zgodnie z zasadami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej są źródłem tlenu, drewna, energii, różnorodności biologicznej oraz miejscem życia, pracy i wypoczynku człowieka.
 3. Uświadomienie społeczeństwu walorów drewna jako surowca odnawialnego powstającego w lasach w naturalnym procesie przyrodniczym.

Cele komunikacyjne obchodów Roku Lasów w Województwie Kujawsko-Pomorskim

 1. Właściwe odczytanie niesionego przez Międzynarodowy Rok Lasów 2011 przesłania "Lasy dla ludzi", które służy podkreśleniu kluczowej roli i odpowiedzialności człowieka w zakresie zrównoważonego zarządzania, ochrony i korzystania z zasobów lasów.
 2. Wzrost wiedzy społeczeństwa regionu na temat stanu lasów województwa kujawsko-pomorskiego a także powiększania zasobów leśnych w regionie, Polsce i Europie.
 3. Przybliżenie struktury organizacyjnej i funkcjonalnej Lasów Państwowych, a także historii lasów i leśnictwa regionu kujawsko-pomorskiego (w tym podstawy prawne funkcjonowania służb leśnych, zasady przebywania i zachowania się w lesie oraz prawidłowego korzystania z jego zasobów).
 4. Podnoszenie świadomości społeczeństwa regionu w zakresie właściwego zarządzania lasami i korzystania z ich zasobów oraz wynikających stąd korzyści:
  • środowiskowych (poprawa jakości powietrza, ochrona wody i gleby, pochłanianie dwutlenku węgla, zapobieganie zmianom klimatycznym, zapewnienie siedlisk dla tysięcy gatunków organizmów żywych);
  • gospodarczych (zapewnienie produkcji odnawialnych surowców, dóbr takich jak drewno, pożywienie, leki, energia oraz usługi w zakresie rekreacji i wypoczynku);
  • społecznych (zapewnienie miejsc pracy, wypoczynku i poprawy zdrowia a także zdobywania wiedzy oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji).

Elementy składowe wojewódzkich obchodów Międzynarodowego Roku Lasów

 1. Konferencja prasowa inaugurująca obchody Roku Lasów w Województwie Kujawsko-Pomorskim, dnia 14 kwietnia 2011 r., godz. 10:00-10:30, w Nadleśnictwie Cierpiszewo.
 2. Wiosenne sadzenie lasu „Sadzimy las dla przyszłych pokoleń”, 14 kwietnia 2011 r.
 3. Konferencja pn. „Lasy dla ludzi”, dnia 15 czerwca 2011 r.
 4. Tydzień Leśny w Województwie Kujawsko-Pomorskim:
  • I Tydzień Leśny; w dniach 6-12 czerwca 2011,
  • II Tydzień Leśny; wrzesień - październik 2011.
 5. Konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego na najciekawsze zajęcia przyrodniczo-leśne pt. „Poznajemy nasze lasy”, kwiecień – listopad 2011.