Nasze kujawsko-pomorskie

Województwo

Województwo kujawsko-pomorskie powstało w 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej dzielącej Polskę na 16 województw. Zajmuje powierzchnię 18 tysięcy km kw. i jest zamieszkiwane przez więcej niż 2 mln ludzi. Aż 61,4 proc. jego mieszkańców zamieszkuje miasta i miasteczka. Granice województwa obejmują 4 powiaty grodzkie i 19 powiatów ziemskich, które z kolei dzielą się na 144 gminy. Największe miasta regionu to w kolejności: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz i Inowrocław. Województwo kujawsko-pomorskie ma dwie stolice. Jedna z nich - Bydgoszcz jest siedzibą wojewody, a w drugiej - Toruniu urzęduje marszałek i ma siedzibę sejmik województwa.

1woj
Sala sesyjna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Podział państwa na województwa jest głęboko zakorzeniony w Polskiej tradycji. Sięga wieku XIV i pierwotnie oznaczał odrębne formacje wojskowe na określonych terenach, którymi dowodził wyznaczony przez władcę wojewoda, czyli ten, który „wodził woje”, tj. dowodził żołnierzami. Także dziś wojewoda to przedstawiciel rządu - jest delegowany przez premiera po to, by dbać o realizację prowadzonej przez niego polityki. Wojewoda jest organem administracji rządowej w województwie i ma swoją siedzibę w Bydgoszczy, gdzie znajduje się także Urząd Wojewódzki.

Władze samorządu województwa

Mieszkańcy województwa tworzą regionalną wspólnotę samorządową. Organami samorządu województwa są mające swoją siedzibę w Toruniu: sejmik województwa i zarząd województwa. Sejmik województwa tworzą wybierani w wyborach na czteroletnią kadencję radni. W naszym województwie jest ich 33. Sejmik uchwala najważniejsze dla województwa akty prawne wynikające z ustawy o samorządzie województwa, m.in. strategię rozwoju województwa, dysponuje mieniem województwa oraz uchwala jego budżet. Pracę sejmiku organizuje przewodniczący. Do jego zadań należy zwoływanie posiedzeń sejmiku oraz przewodniczenie im. Sejmik jest organem władzy stanowiącym i kontrolnym.

2woj
Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa. Jego członkowie wraz z marszałkiem są wybierani przez sejmik województwa. Marszałek zarządza sprawami województwa wraz z dwoma wicemarszałkami i dwoma członkami zarządu. W tych działaniach wspiera go Urząd Marszałkowski, który podzielony jest na departamenty odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. Dysponowanie finansami województwa spoczywa na skarbniku województwa. Głównymi obowiązkami sejmiku i zarządu z marszałkiem na czele jest dbanie o równomierny rozwój gospodarczy całego województwa, wszystkich miast, miasteczek i gmin. Ważnym zadaniem jest również wspieranie rozwoju edukacji, kultury, infrastruktury drogowej i komunikacji publicznej a także ochrona środowiska naturalnego.

Więcej informacji o działalności Urzędu Marszałkowskiego i jego departamentów można znaleźć na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl.

Zakres działania samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy. Organy samorządu województwa nie stanowią wobec powiatu i gminy organów nadzoru lub kontroli.